Informace k vyřízení reklamace:

Pokud chcete zboží reklamovat, naleznete svá práva v obchodních podmínkách.

Pro odeslání reklamace můžete použít tento formulář, který vyplňte ve všech kolonkách. Popište vady a jaký způsob vyřízení reklamace preferujete. Po odeslání tohoto formuláře obdržíte do Vaší e-mailové schrány potvrzení o uplatnění reklamace. Tento e-mail doporučujeme vytisknout a přiložit ke zboží, které odesíláte na reklamaci.

NEJSTE SPOKOJENI S DORUČENÝM ZBOŽÍM?
Můžete ho nepoužité do 30 dnů od nákupu vrátit.

VYKAZUJE ZBOŽÍ VADY? 
Oprávněnost Vaší reklamace rozhodneme do 3 pracovních dnů od obdržení zboží. V náročnějších případech reklamaci vyřídímě do 14 dnů. V případě oprávněné reklamace Vám náleží náhrada účelně vynaložených nákladů.

POTŘEBUJETE JINÉ ZBOŽÍ NEBO JINOU VELIKOST?
Výměna zboží není z důvodu administrace možná. Prosím, odešlete nám zboží, které chcete vyměnit a vytvořte si novou objednávku. Peníze za zboží Vám budou vráceny.

 

Zboží nám obratem zašlete zpět v samostatné zásilce na adresu:

TOREX BOHEMIA, s.r.o, Prosečská 117, 46804 JABLONEC NAD NISOU

tel.: (+420) 602 404 666  e-mail: info@torex.cz

Zboží nezasílejte na dobírku!

 

Formulář pro vyřízení reklamace

Osobní údaje spotřebitele

  Zboží nám můžete poslat sami, nebo si pro něj pošleme kurýra.

Údaje o předmětu reklamace

Fotografie

 • Zde můžete vložit fotografii.

  Zde můžete vložit fotografii.

 • Zde můžete vložit fotografii.

* Povinné polia

 

Reklamační řád:

Zákonná práva kupujícího a povinnosti prodávajícího jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Reklamační řád obsahuje pouze zkrácený přehled o právech spotřebitele a doporučení pro kupující, jak postupovat.

1.1.  Pokud jste spotřebitel, máte právo uplatnit reklamaci v době 24 měsíců od okamžiku převzetí zásilky (například od dopravce). Tato doba může být delší, pokud delší záruku nabízí výrobce, je uváděna v reklamě nebo na obalu, či v návodu k použití.

1.2.  Práva podnikatele jsou odlišná od práv spotřebitele a jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Ve většině případů platí pro podnikatele záruka 12 měsíců od expedice zboží, tedy předání zboží prvnímu přepravci.

1.3.  V této době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou). Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

1.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na:

 • odstranění vady a/nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy

1.5.  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

1.6.  Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (v kterékoli provozovně, sídle či na dálku) nebo u osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

1.7.  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

1.8.  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

1.9.  Lhůta pro vyřízení reklamace zákazníka běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy..

1.10.  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

1.11.  Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

1.12.  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

1.13.  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

2. Doporučený postup vyřízení reklamace

Tento doporučený postupu řešení reklamace není pro kupujícího závazný.

 1. Kupující vyplní a odešle reklamační formulář.
 2. Prodávající posoudí charakter reklamace a případně vyzve prodávajícího, aby poslal reklamované zboží k posouzení či opravě. Zboží by mělo být kompletní, čisté a mělo by být ve vhodném obalu, tak aby nedošlo k poškození při přepravě. Pokud není dohodnuto jinak, zašle kupující zboží na adresu: TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117, 46804 Jablonec nad Nisou, Česká republika, tel.: +420 602 404 666.
 3. Pokud to charakter reklamace vyžaduje, vyšleme technika ke kupujícímu.
 4. Zásilku může u zákazníka vyzvednout kurýr GLS a doručit prodávajícímu.
 5. Zákazníka budeme informovat, že jsme zásilku obdrželi a sdělíme další postup.

V Jablonci nad Nisou 11.02.2022


Ing.Petr Holouš
TOREX BOHEMIA,s.r.o.
Jednatel

Plné znění reklamačního řádu je k dispozici zde.

Reklamační řád platný od 1,1,2014